0,00 Ft 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

munkavédelmi bolt

Munkavédelmi szaküzlet webáruház. Munkavédelmi bolt, egyéni védőeszköz forgalmazás kis és nagykereskedelem. Munkaruházat - Védőruha - Védőcipő szaküzlet. Honeywell - Sperian  Uvex - Mutexil - Timberland - KCL - Miller - Howard Leight - Portwest - 3M - Zekler - Guide - EP - Abeba - Optrel - Puma Safety - Bläklader Workwear és egyébb márkák értékesítése. Munkavédelmi szaküzlet Budapest VII.kerület, VI.kerület és bemutatóterem. Munkavédelmi eszközök termékcsoprjai: Szemvédelem - védőszemüveg, Kézvédelem - védőkesztyű, Lábvédelem - védőbakancs, védőcipő, Hallásvédelem - füldugó, Mukaruha bolt Budapest, 1077 Izabella u. 5. - védőruha, Zuhanásgátlás - hevederek, zuhanásgátlók, Légzésvédelem - porálarc, félálarc, teljesálarc, Fejvédelem - védősisak, arcvédő. Munkavédelmi bolt VII. kerület, Izabella utca 5. - védőeszköz webáruház. Munkaruha VII.kerület. Szaküzletünkben közületi és egyéni vásárlók kiszolgálása egyaránt. Munkavédelmi bolt belváros. Munkavédelmi bolt Budapest. Írjon nekünk email-t a [email protected] címre, vagy hívj minket az T:06-1-782 5085, alábbi telefonszámon! Hívásodat hétfőtől csütörtökig 10-17, pénteken 8-16 óra között várjuk!

 

 

 
 
 

Kézvédelem

KÉZVÉDE­LEM

A mun­ka során a kezünket érintő veszély­ek­kel találko­zunk a legtöbbször. Eze­ket a kockáza­tokat
és követ­kezmény­eit öt na­gy­obb cso­port­ra osz­tot­tuk. A veszély­ek el­kerülése érdekébe, akár több
ka­tegóriából meg­határo­zott és meg­fe­lelően kiválasz­tott védőkesz­tyű ad védel­met.
Kéz védelmére vo­nat­kozó védőkesz­tyű szabvány­ok.

A kézvédelem legfontosabb területei a veszélyek szempontjából.
Me­chani­kai sérülések: A sérülések adódhat­nak a tárgy­ak meg­fogása­kor, szűk he­ly­ek­re való be­nyú-
láskor, va­gy forgó, mozgó eszközöktől. Követ­kezmény­ei a bőr sérülései, horz­solódása, fels­za­ka-
dása, va­gy a cson­tok törése le­het. Éles, szúrós tárgy­ak­kal va­gy azok közelébe való mun­kavégzés,
ezek moz­gatása, ma­nipulálása közben a bőr, az erek, inak, az izom­zat megsérülhet va­gy átvágódhat.
He­gy­es, szúrós tárgy­ak­kal végzett mun­kavégzés esetén mély se­bek ke­let­kezhet­nek.
Me­chani­kai védőkesz­tyű kiválasztásánál a leg­fonto­sabb a kopásállóság. 1–4 -ig ter­jedő be­sorolása.
Ezen számot a gyártó a védőkesz­tyűn köte­les feltüntet­ni.
A fo­koza­tok közti dif­fe­ren­cia hatvány­osan emel­kedő.
Normál any­ag­mozgatáshoz: 1 – 2. fo­kozatú vágásbiztos védőkesz­tyű használható.
Érdes, dur­va, nehéz tárgy­ak­hoz: 3 - 4 fo­kozatú vágásbiztos kesz­tyű használható.
Éles tárgy­ak/ le­mez, fémforgács, üveg/ moz­gatásánál 4 - 5 fo­kozatú védőkesz­tyű.
6.2.2.1. Mechanikai vizsgálatok jelölései. (MSZ EN 388)
Kalapácsjel:
A kalapácsjel alatt található 4 szám jelenti, hogy milyen vizsgálatokat végeztek el, és ennek során milyen szintű védelmet biztosít a védőkesztyű viselőjének.
Amelyik helyen X áll azt a vizsgálatot nem végezték el, vagy nem felel meg az előírt követelmény minimális előírásainak.
A teljesítményszinteket zárójelben jelöljük.
Mechanikai védőkesztyűk kiválasztása
     
A mechanikai védőkesztyűk kiválasztásánál alapvető fontosságú, hogy a védőkesztyű megfelelő kopás állóságú legyen.
Az előző fejezet (6.2.2.1.) táblázata alapján megállapíthatjuk, hogy az 1-es és 4-es szintű kopásállóság közötti differencia nem négyszeres, hanem 80 szoros.
Normál anyagmozgatási feladatoknál ezért bőven elegendő az 1-es vagy a 2-es szintű védelem biztosítása.
Azokon a területeken, ahol érdes felületű tárgyakat, lemezeket kell mozgatnunk, ott minden esetben a magasabb (3-as vagy 4-es) szintű védelmet kell biztosítanunk.
Ezzel párosul a vágás elleni védelem. Éles tárgyak mozgatásakor, lemezmegmunkáláskor magasabb szintű (4-es vagy 5-ös) védelmet kell biztosítani.
Fémforgácsolással, üveggel dolgozók részére közepes, vagy jó átszúrással szembeni ellenállást nyújtó védőkesztyű használata indokolt.
1 2 3 4 5
A (1-4) Kopásállóság
(ciklus) >100 >500 >2000 >8000

B (1-5) Vágással
Szembeni ellenállás
(indexszám) >1,2 >2,5 >5,0 >10,0 >20,0

C (1-4) Szakítószilárdság
(N) >10 >25 >50 >75

D (1-4) Átszúrással szem-
beni ellenállás (N) >20 >60 >100 >150

Hő és lánghatás veszély­ei: A sugárzó hő, kic­sapódó lángok, va­gy fröccsenő, forró ol­vadt any­agok.
Elsődle­ges veszélyt a forró tárgy­ak meg­fogása je­len­ti.
Hi­deg el­le­ni véde­lem: A kéz lehűlésének, meg­fa­gyásának veszélye mi­att fon­tos a meg­fe­lelő hőszi­ge-
telő, hőálló védőkesz­tyű biz­tosítása, mert az izomszöve­tek, és ideg­sejtek ronc­solódhat­nak. A fa­gyás az
égési sérülések­hez ha­son­la­tos sérülése­ket okoz­hatnak.
Lángjel:
A lángjel alatt elhelyezkedő 6 számjegy jelöli, hogy milyen termikus ártalmak ellen vizsgálták be a védőkesztyűt, és ilyen szintű eredményt ért el. Itt is az X, a szám helyett azt jelenti, hogy erre az ártalomra nem vizsgálták.

1 2 3 4

A (1-4) Hő vagy lángállóság <20” <10” <3” <2”

B (1-4) Kontakt hővel szembeni
ellenállás >15perc 100ºC 250ºC 350ºC 500ºC

C (1-4) Konvektív hővel
szembeni ellenállás hőhatás >4” >7” >10” >18”

D (1-4) Sugárzó hővel
szembeni ellenállás hőhatás >5” >30” >90” >150”

E (1-4) Olvadt fém kis-
mértékű fröccsenése csepp >5 >15 >25 >35

F (1-4) Olvadt fém nagy-
mértékű fröccsenése csepp >30 >60 >120 >200
 
Vegyszerálló védőkesztyűk
Ve­gys­ze­rek átha­tolása el­le­ni véde­lem: A veszély­es ve­gys­ze­rek a ma­nipu­latív tevéke­nység során a
bőrre kerülve égési sérülést, ronc­solódást, marást, mérgeződést okoz­hatnak. A bi­ológi­ai veszély­ek
bak­te­ri­ológi­ai, vírális, va­gy mérgező any­agok okoz­ta to­xikus meg­be­tegedést, a mérgező any­agok
to­xikus hatást okoz­hatnak.
Védőkesz­tyűk ve­gys­zer vizsgálatához használt betűk kódja.

Betűkód

Vegyszer

Cas szám

Osztály

A

Metanol

67-56-1

Primer alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Nitril alkotóelem

D

Diklorometán

75-09-2

Klórral telített paraffin

E

Szén diszulfid

75-15-0

Szerves összetevőt tart. kén

F

Toluo l

108-88-3

Aromás szénhidrogén

G

Dietilamin

10-989-7

Amin

H

Tetrahidrofurán

109-99-9

Heterociklusos és éter összetevő

I

Etil acetát

141-78-9

Észter

J

n-Heptán

142-85-5

Telített szénhidrogén

K

40% nátrium hidroxid

1310-73-2

Szervetlen bázis

L

96% kénsav

7664-93-9

Szervetlen ásványi sav
Elekt­ro­mos veszély el­le­ni védőkesztyű véde­lem: Az áramütés el­le­ni véde­lem­nek csak egy része a
szi­getelő védőkesz­tyű. Az elekt­ro­mosságnál gon­dolni kell az egész test­re,
/ruházat, cipő, si­sak, stb../ Az egymásra he­ly­ezett kettős háromszög az elekt­ro­mosan szi­getelő
védőkesz­tyűk jelölése. Alat­ta az osztály: 00-0-1-2-3-4 számjelölések mu­tatják, ho­gy mi­ly­en
védel­mi képességű osztály­ba so­rolták a tanúsítás során. /táblázat/

 
munkavédelmi webáruház - munkavédelmi bolt - munkavédelmi szaküzlet

 

 
 

Magunkról

A védelem nálunk kezdődik!

MV-Defenze Kft. - Munkavédelmi bolt - Védőeszköz ellátás - Szaktanácsadás - Munkavédelmi Szaküzlet

 

 
 
 
 
 
[ ]